Petroleum

Det er åtte landanlegg for ilandføring og/eller industriell bearbeiding av olje eller gass i Norge. Dette er de seks anleggene operert av Statoil eller Gassco (Mongstad, Sture, Kårstø, Kollsnes, Tjeldbergodden og Melkøya), samt Shells anlegg på Nyhamna og Essos raffineri på Slagen. Enkelte av virksomhetene omdanner råolje til bl.a. gass, bensin, diesel og fyringsoljer, mens andre omdanner gass til propan, butan, etan, nafta og stabilisert kondensat eller til metanol. Enkelte av anleggene er nøkkelfunksjoner i eksport av gass/olje gjennom rørledninger og skip. Operatørselskapene er dels medlemmer i Norsk Industri og dels i Oljeindustriens landsforening (OLF).  Fra 2004 ble det besluttet etablering av et samordnet/felles regelverk og tilsyn for petroleumsvirksomhet til havs og på land og med Petroleumstilsynet (Ptil) som koordinerende tilsyn. Til avløsing for mye av det tidligere regelverk ble det fastsatt en Midlertidig forskrift for petroleum landanlegg. Arbeidet med et samordnet regelverk sluttføres nå med ikrafttredelse i 2011.

Råoljeprisen har selvsagt betydning for bensinprisen

I et oppslag i Aftenposten 2.10. d.å. kan man få inntrykk av at råoljeprisen har liten betydning for bensinprisen. Sett i forhold til andelen denne prisen utgjør av pumpeprisen er det riktig, men råoljeprisen er selvsagt viktig for hva det koster å produsere bensin, sier generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i en kommentar.  Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik mener det er viktig å ha med seg hele bildet når man vurderer prisen på drivstoff.

– Statens avgifter utgjør ca 60 % av den prisen vi som norske forbrukere betaler på pumpene, mens den internasjonale bensinprisen tilsvarer bare 30 %. Relativt sett har derfor endringer i den internasjonale produktprisen mindre betydning for pumpeprisen enn avgiftsendringer, sier Nøstvik.  Råolje er råvaren som brukes for å produsere bensin og den har dermed selvsagt betydning for den internasjonale prisen på bensin.

– Prisen på råolje bestemmes av tilbud og etterspørsel på verdensmarkedet. Siden de internasjonale prisene noteres i dollar, har dollarkursen også betydning. Innkjøpsprisen oljeselskapene må betale for bensin avhenger også av raffinerikapasitet og sesongsvingninger, sier Inger-Lise M. Nøstvik.  Fra juli til august gikk råoljeprisen ned med nesten 5 $/fat (fra 106,77 til 101,83). Det er mange faktorer som spiller inn, og endrede råvarepriser slår ikke umiddelbart ut i endrede produktpriser, men som figuren viser gikk månedssnittet for bensinprisen i det norske markedet i samme periode ned med 20 øre/liter.