Pleie og omsorg, GIBOS – institusjon Sykepleiere

100 % x 3 sykepleier, fast
40 % sykepleier vikariat – natt, t. o. m 31.12.2016
(kan komb.  med  andre stil.)

Stillingene er turnusarbeid med dag/aften vakter.

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring fra arbeid som sykepleier vil være en fordel

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi søker en medarbeider med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, som er helhetstenkende på tvers av fag, har god gjennomføringsevne, tar initiativ, er analytisk, arbeidsom, lærevillig, resultatorientert, og som kan arbeide selvstendig og målrettet i en hektisk hverdag.

Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby:

 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et trivelig arbeidsmiljø.
 • Gode forsikring- og pensjonsordninger.
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Tiltredelse etter avtale. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, avtaler og reglement.

 

Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Gildeskål kommune har som målsetning å ha et tobakksfritt tjenestetilbud og et tobakksfritt arbeidsmiljø.

Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av ev fremtidige omstillingsprosesser og Kommunereformen.

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder Gibos institusjon, Lena Sandnes tlf. 75 76 07 56

 

Mer informasjon om Gildeskål kommunes organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.gildeskal.kommune.no.

Hvis du ønsker søknaden unntatt offentlighet må dette grunngis, og forespørselen vil bli vurdert i medhold av reglene i offentlighetsloven. Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil du bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste.

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendespostmottak@gildeskal.kommune.no.

Søknaden merkes med “sak 2015/798” 

Lege i spesialisering (LIS), rus- og avhengigheitsmedisin – Avdeling for rusmedisin Helse Bergen


Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har nærare 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Kvart år behandlar vi nesten 600.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig 1 fast stilling for lege i spesialisering i rus- og avhengigheitsmedisin.

Spesialiteten vart vedtatt oppretta 01.12.2014. Helsedirektoratet har enno ikkje starta arbeidet med å godkjenne utdanningsinstitusjonar for spesialiteten. Haukeland universitetssjukehus gjer rekning med å bli godkjent for heile utdanningsløpet.

Vi reknar då med å kunne tilby spesialistutdanning som dekker heile utdanningsløpet i rus- og avhengigheitsmedisin. Spesialistutdanninga vil gå føre seg i Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssjukehus, inkl. 12 månader sideutdanning i psykiatrisk divisjon. I tillegg er det nødvendig med 6 månader sideutdanning i ei valfri somatisk eller psykiatrisk avdeling eller i allmennmedisin.

Spesialistutdanninga vil gå føre seg på følgande geografiske stader: Askøy, Bergen sentrum og ulike bydelar i Bergen kommune. Anslagsvis tidsramme ved kvar eining er: 6-12 månader. Ein viser elles til utdanningsplan. Stillingane inngår i vaktordning. Etter fullført spesialisering, vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist.

Avdeling for rusmedisin i ved Haukeland universitetssjukehus har i dag ca 330 tilsette. Avdelinga er delt inn i fleire seksjonar, m.a. døgnpostane på Askøy, Tertnes og Manger i tillegg til poliklinisk verksemd fordelt på LAR med ansvar for ca 1000 pasientar, poliklinikk for unge, ambulante tenester og vurderingseining for alle tilvisingar til rusbehandling i Helse Bergen sitt nedslagsfelt.

På Askøy er det stabiliseringseining i tillegg til behandlingseingingar for langtidsbehandling i døgnavdeling. På Tertnes er det 10 plassar for pasientar som er på tvang etter reglane i helse- og omsorgstenestelova. I tillegg finn ein der familieambulatoriet som følger opp gravide både i sengepost og ambulant. Avdeling for rusmedisin sitt terapeutiske samfunn er lokalisert til Manger.

Arbeidsoppgåver

 • Postarbeid og i arbeid ved poliklinikk med utgreiing og behandling av samtidige ulike rus- og avhengigheitslidingar, psykiatrisk og somatisk sjukdom.
 • Du deltar i vaktordning med pt 8 delt tilstadevakt på akuttposten.
 • Den som blir tilsett som LIS, vil få ein personleg rettleiar og delta i avdelinga sitt regulære utdanningsprogram. Dette inneber rotasjon til alle fagområde som er obligatoriske etter spesialistreglane i rus- og avhengigheitsmedisin. Forholda blir lagt til rette for deltaking på undervisning og nødvendige kurs og anna etterutdanning.
 • Deltaking i ansvarsgrupper med primærhelsetenesta og sosialtenesta
 • Mottak, undersøking og behandling av pasientar som blir lagt inn på tvang
 • Poliklinisk oppfølging av LAR pasientar.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnusteneste
 • Det blir lagt vekt på relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Søkar må meistre norsk, både munnleg og skriftleg (Det blir kravd at ein kan dokumentere kunnskapar i norsk språk tilsvarande Bergenstesten)
 • God skriftleg dokumentasjonsevne
 • Akuttmedisinsk erfaring er ønskeleg

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Utdanningstittel: Lege i spesialisering

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege eigenskapar

 • Vi søker medarbeidarar som ønsker å jobbe med pasientar med krevjande og komplekse sjukdomstilstandar over tid.
 • Vi ønsker legar som kan arbeide sjølvstendig, men som søker råd ved behov, og som kan fungere godt i ei tverrfagleg arbeidsform.
 • Legar i rus- og avhengnadsmedisin bør ha interesse for eit breitt spekter av somatiske, rusmedisinske og psykiatriske sjukdomstilstandar og korleis desse verkar inn på kvarandre.

Vi tilbyr

 • Rettleiing av erfarne overlegar
 • Variert, utfordrande og lærerik teneste
 • Lønn etter gjeldande tariffavtale
 • Ei god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
 • Eit rikhaldig bedriftsidrettstilbod

Andre opplysningar

 • Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben

Kontakt
Karl Trygve Druckrey-Fiskaaen
Overlege
94146623

Christian Ohldieck
Seksjonsoverlege
47318419

– Kunne forsynt «hele EU med strøm»– gikk konkurs

Eystein Borgen er mannen bak Sway Turbin, det han selv beskriver som «verdens største offshore vindturbin» som i utgangspunktet var beregnet for å bruke i Nordsjøen og de vindforholdene som er der.

– Potensialet i Nordsjøen var tilstrekkelig for å dekke hele EUs behov for strøm i fremtiden, sier Eystein Borgen.

Men etter 13 år med utvikling gikk selskapet konkurs i år. Ingen investorer ville putte penger i den banebrytende miljøteknologien som kan gi utslippsfri strøm langs norskekysten.

Mangler investeringer

Ifølge selskapets egne beregninger, kunne en av Borgens vindmøller forsynt 6000 nordmenn med strøm i året. Selv om de fikk nesten 30 millioner kroner i støtte fra staten, uteble investorene.

Han er ikke alene, forteller miljøteknologiforsker i analyseselskapet Meno, Leo Grünfeld.

– Etter 2008/2009 har investeringer i nye teknologier for fornybar energi og miljøteknologi bremset kraftig opp, sier Grünfeld.

Det er særlig etter finanskrisen at norske investorer investerer stadig mindre i fornybar energi og miljøteknologi, forteller han. Mellom 2009 og 2012 forsvant nesten én femtedel av bedriftene i næringen her i landet, viser en kartlegging han står bak.

– Uten investorer får vi ikke til noen ting.

Men ifølge regjeringspartiene er ikke det utviklingen vi skal se. I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil:

 • Øke fornybar kraftproduksjon i Norge
 • At Norge skal være en foregangsnasjon innen miljøvennlig energibruk og produksjon, både innen vannkraft, vindkraft, bioenergi og andre fornybare energiformer

– Staten har tapt flere hundre millioner

Statssekretær i Næringsdepartementet Lars Jacob Hiim (H) sier regjeringen tilrettelegger for mer miljøinvesteringer i fremtiden.

– I budsjettet har vi styrket betydelig de ordningene som handler om de tidlige fasene. Samtidig er vi opptatt av å legge til rette for en skattepolitikk, blant gjennom å redusere formuesskatten, slik at vi får flere investorer. Det holder ikke bare at staten stiller opp, men vi må sørge for at det blir lettere for investorer å se interesse i nytt næringsliv.

Men i dag ligger ikke forholdene til rette for at det skal skje, sier Geir Ove Kjesbu, administrerende direktør i Investinord, statens eget fond for investeringer i nyoppstartede bedrifter.

Siden 2009 har staten tapt et par hundre millioner kroner på investeringer i fornybar energi.

– De fornybarenergibedriftene har ikke markedstilgang. Det bygges ikke fornybar energi her i Norge utover vannkraft, sier han.

Det må gis rammebetingelser i denne typen industri som kan gi mulighet til å tjene penger. Det er politikernes jobb, mener Kjesbu.

Miljøteknologi trekkes fram som et av de viktigste områdene å satse på for å gjøre Norge mer miljøvennlig. Men det er det er det nesten ingen som vil investere i.

Vindturbinen Sway Turbine. - «VERDENS STØRSTE»: Vinturbinen Sway skulle ifølge gründer Eystein Borgen kunne dekke et enormt energibehov.Sway Turbine
«VERDENS STØRSTE»: Vinturbinen Sway skulle ifølge gründer Eystein Borgen kunne dekke et enormt energibehov.

FOTO: SWAY TURBINE

Eystein Turbin - GIKK KONKURS: Eystein Borgen var med på å utvikle en vindturbin han beskriver som tilstrekkelig for å dekke hele EUs behov for strøm i fremtiden, men gikk konkurs. - Foto: Marit Gjellan / NRK
GIKK KONKURS: Eystein Borgen var med på å utvikle en vindturbin han beskriver som tilstrekkelig for å dekke hele EUs behov for strøm i fremtiden, men gikk konkurs.

FOTO: MARIT GJELLAN / NRK

 

– Kunne forsynt «hele EU med strøm»
– gikk konkurs

Les saken

1 2 3 4 5 37